Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: [email protected]
OIB: 99090311925

Posjeta

Programi

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa. No ti se procesi ne odvijaju samo od sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline. Misli se ponajprije na sredinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene već naučenog. U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegova razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine već i oni, u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu izvan obiteljskih utjecaja na dijete.
Predškolski odgoj i naobrazba dio je sustava odgoja i obrazovanja, a u RH određuju ga :

 1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.),

 2. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991.)

 3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi(1991.).

Dječji vrtići su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršenih 1. godinu života do polaska u osnovnu školu ( iznimno od 6. mjeseci ukoliko postoje uvjeti za organizaciju rada). Programsko usmjerenje je temeljno polazište za sve vrste programa u RH s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na razvojno-humanističkom pristupu, usklađen s individualnim sklonostima i sposobnostima. Primarni program provodi se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

 1. jaslice ( od 1. godine do 3. godine)

 2. vrtić ( od 3.god. do polaska djeteta u školu)


Više o programima unutar ustanove Grigor Vitez:

Redoviti programi:
 1. cjelodnevni 10- satni program za djecu vrtićke dobi

 2. cjelodnevni 10- satni program za djecu jasličke dobi

 3. cjelodnevni 10- satni program za djecu u smjenskim jaslicama i vrtiću

 4. poludnevni 6 satni jutarnji program za djecu vrtićke dobi

 5. poludnevni 5-satni popodnevni program za djecu vrtićke dobi


Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Posebni programi:
 1. Program za djecu s teškoćama u razvoju

Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina.
Programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju nastoje to ublažiti na nekoliko načina:


 1. pružanjem mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u predškolski odgoj i obrazovanje

 2. poticanjem što pravilnijeg razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih poteškoća

 3. razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu

 4. učenjem djece različitim vještinama i navikama potrebnim za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje

 5. pripremom djece za nastavak školovanja

 6. pružanjem stručne pomoći roditeljima i obitelji
 7. Montessori program za djecu jasličke dobi

 1. Poseban program za rano učenje engleskog jezika

Programi namijenjeni roditeljima:

 1. Radionice za roditelje Rastimo zajedno u suradnji s UNICEFOM
 2. Savjetovalište za roditelje